วรรณกรรมพื้นบ้าน
วรรณกรรมพื้นบ้าน

วรรณกรรมพื้นบ้าน ประวัติความเป็นมา

วรรณกรรมพื้นบ้าน เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมล้านนาของประเทศไทย ซึ่งมีหลายแห่งที่สร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมเพื่อเป็นตำราทางวัฒนธรรมและจินตนาการของชนชาติไทย แม้ว่าทุกงานวรรณกรรมพื้นบ้านจะมีความไม่ซ้ำซ้อนกัน อย่างไรก็ตาม ยังมีโครงสร้างภายในที่เป็นลักษณะเด่นที่แตกต่างจากวรรณกรรมอื่นๆ เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างภายในของวรรณกรรมพื้นบ้านในบทความนี้

1. บทที่มีหลายส่วน

วรรณกรรมพื้นบ้านมักจะแบ่งเนื้อเรื่องออกเป็นหลายส่วน เช่น บทคาถาแปดกลอง เรื่องราวทั้งหมดจะถูกแถลงใน 8 ส่วนตามจำนวนกลอง ซึ่งแต่ละส่วนจะดำเนินเรื่องในทิศทางเฉพาะของบทคาถาในกลองนั้น ๆ นอกจากนี้ ยังมีบทคาถาอื่นๆ ที่เรียกว่า บทเสียงในผับ เป็นต้น ในแต่ละบทคาถาจะมีโครงสร้างหลากหลายตามลักษณะของนิทานและประเภทของเรื่องราว

2. การใช้สมการวรรณกรรมพื้นบ้าน

โครงสร้างภายในของวรรณกรรมพื้นบ้านมักจะมีการใช้สมการหรืออียคติเป็นส่วนหนึ่ง เพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์และอวดอสมการของเรื่องสืบเนื่องที่เกิดขึ้นในบทคาถา การใช้สมการหรืออียคตินี้ส่วนใหญ่อ้างอิงถึงสัญลักษณ์ซึ่งมีความหมายทางสังคม ธรรมเนียมประเพณี สิ่งที่เป็นที่ยอมรับในสังคมล้านนา และดังนั้นจึงมีบทบาทสำคัญในการสื่อความหมายของเรื่องราว

3. การใช้คำสำคัญ

โครงสร้างภายในของวรรณกรรมพื้นบ้านมักใช้คำสำคัญเป็นส่วนหนึ่งของภาษาวรรณกรรม เพื่อเน้นและเสริมความหมายของเรื่องราว คำสำคัญเป็นคำที่อยู่ตรงใจของนิทาน ถูกใช้ในบทพูด และมีประโยชน์ในการเสนอเหตุผลและความคิดของนักพัฒนาสตอรี่ คำสำคัญอาจเป็นคำมีความหมายเชิงภาษาและสัญลักษณซึ่งใช้ในทางวรรณกรรมเท่านั้น หรืออาจเป็นคำที่จับจ่ายความหมายของนิทานสู่ผู้อ่านอีกชั้นหนึ่ง

4. สะดุดของสมคบคิด

โครงสร้างภายในของวรรณกรรมพื้นบ้านอาจมีสะดุดของสมคบคิดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์และสัญลักษณ์ทางสังคม สมคบคิดในวรรณกรรมพื้นบ้านจะต้องนำเสนอจุดประสงค์หรือความคาดหวังส่วนใหญ่ของเรื่องราว โดยสะดุดสำคัญที่มักจะปรากฏคือความขัดแย้งในการดำเนินเรื่องราว ซึ่งจะต้องมีการตีความอธิบายและสมคบคิดเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น

5. การเรียงลำดับเหตุการณ์

ในวรรณกรรมพื้นบ้านนั้น มักมีการเรียงลำดับเหตุการณ์อย่างกระชับและเป็นระเบียบ การเรียงลำดับเหตุการณ์ในวรรณกรรมพื้นบ้านนั้นเกิดจากการใช้การเคลื่อนไหวปัญหาภายในเรื่อง ซึ่งจะเป็นการตอบสนองให้กับความสัมพันธ์ในนิทาน การเรียงลำดับเหตุการณ์และเรื่องราวเป็นสิ่งที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้อ่าน และช่วยสร้างความสับสนและความลึกซึ้งในใจของผู้อ่าน

6. การใช้สัญลักษณ์

สัญลักษณ์เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่พบในวรรณกรรมพื้นบ้าน การใช้สัญลักษณ์ในวรรณกรรมพื้นบ้านอาจเป็นการสื่อความหมายทางสังคม ศาสนา ทัศนคติ และวัฒนธรรม สัญลักษณ์เป็นเครื่องมือที่นักเขียนนำเสนอเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจและความรู้สึกตามสมคบคิดของผู้เขียนในแต่ละเรื่องราว โดยสัญลักษณ์ช่วยให้ผู้อ่านเรียนรู้และเข้าใจข้อมูลในรูปแบบที่สมบูรณ์แบบสุดใจ

7. ภาษาทางวรรณกรรม

ภาษาทางวรรณกรรมที่ใช้ในการเขียนวรรณกรรมพื้นบ้านมักเป็นภาษาที่รวบรู้สึกและเข้าใจง่าย มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ภาษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและนิกายของผู้คนในชุมชน ซึ่งความต่างของภาษาทางวรรณกรรมของวรรณกรรมพื้นบ้านจะขึ้นอยู่กับภาษาที่ใช้ในส่วนของประชากรท้องถิ่นและวัฒนธรรมที่ต่างกันไป ภาษาทางวรรณกรรมเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ช่วยสร้างความคุ้นเคยและคำนึงถึงคนในชุมชน

8. การใช้คติวรรณกรรมพื้นบ้าน

การใช้คติเป็นอีกหนึ่งลักษณะทางวรรณกรรมที่สำคัญในวรรณกรรม คติช่วยเสริมสร้างความหมายและความลึกซึ้งในการเล่าเรื่องราว คติอาจเป็นข้อความหรือสำนวนที่อ้างอิงถึงศาสตร์ ปัจจุบัน วัฒนธรรม หรือปรัชญาที่เป็นที่ยอมรับในสังคมชุมชน การใช้คติช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจถึงบทเรียนหลักที่ผู้เขียนต้องการสื่อไปในเรื่องราว

9. การใช้เสียงสูงและเสียงต่ำ

งานวรรณกรรมพื้นบ้านมักมีการใช้เสียงสูงและเสียงต่ำเพื่อสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับบทพูด การใช้เสียงสูงและเสียงต่ำช่วยให้ผู้อ่านมีความรู้สึกถึงความรำคาญ ความตื่นเต้น ความสับสน ความโกรธ หรือความรำคาญของบทประพันธ์เรื่องราว การใช้เสียงสูงและเสียงต่ำเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและพึงพอใจเรื่องราว

10. การใช้รูปแบบ

นอกจากการใช้โครงสร้างภายในอื่นๆ และส่วนประกอบทางวรรณกรรมที่กล่าวถึงในข้อก่อนหน้านี้ โครงสร้างภายในของวรรณกรรมพื้นบ้านมักใช้รูปแบบทางวรรณกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ยกตัวอย่างเช่น ในบางบทคาถาอาจมีการเริ่มเรื่องด้วยกลองเปิด และจบโดยกลองปิด หรือการใช้ลิ้นชักเปิดของเรื่องแรกสุดและลิ้นชักปิดของเรื่องสุดท้าย เป็นต้น รูปแบบทางวรรณกรรมที่ไม่ซ้ำซ้อนนี้ช่วยประกอบความรู้สึกและความหมายของเรื่องราวอย่างมีประสิทธิภาพ

บทสรุปวรรณกรรมพื้นบ้าน

เพียงเท่านี้คุณได้รู้จักกับโครงสร้างภายในของวรรณกรรมพื้นบ้านแล้ว คุณสามารถเข้าใจและนำความรู้นี้ไปใช้กับการอ่านและศึกษาวรรณกรรมพื้นบ้านได้เอง ขอให้คุณสนุกและได้รับความรู้สึกที่มากขึ้นกับวรรณกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมล้านนาของเรา หรือถ้าคุณต้องการอ่าน เกี่ยวกับ นิทานพื้นบ้านของไทยที่หน้าสนใจ อ่านได้จาก

จัดทำโดย :: ของโบราณ